صفر و یک

سایتی درباره تازه های اینترنت و تکنولوِژی و ریاضی و ...

صفر و یک

سایتی درباره تازه های اینترنت و تکنولوِژی و ریاضی و ...

۵ مطلب در مرداد ۱۳۹۱ ثبت شده است

  • شاهرخ منوچهرآبادی

بدون شرح!!!

۳۰
مرداد

  • شاهرخ منوچهرآبادی

بدون شرح!!!

۳۰
مرداد

  • شاهرخ منوچهرآبادی

اوج تنبلی !!!!

۱۰
مرداد

  • شاهرخ منوچهرآبادی

  • شاهرخ منوچهرآبادی