صفر و یک

سایتی درباره تازه های اینترنت و تکنولوِژی و ریاضی و ...

صفر و یک

سایتی درباره تازه های اینترنت و تکنولوِژی و ریاضی و ...

۹ مطلب با موضوع «فیلم آموزشی» ثبت شده استدریافت
مدت زمان: 14 ثانیه 

  • شاهرخ منوچهرآبادیدریافت
مدت زمان: 2 دقیقه 35 ثانیه 

  • شاهرخ منوچهرآبادیدریافت
مدت زمان: 1 دقیقه 41 ثانیه 

  • شاهرخ منوچهرآبادی

ایجاد فهرست خودکار در Word
دریافت
مدت زمان: 5 دقیقه 40 ثانیه 
  • شاهرخ منوچهرآبادی

درخت گراف همبند  فاقد دور که کاربرد زیادی در حل تستهای ریاضیات گسسته دارددریافت
مدت زمان: 6 ثانیه 
  • شاهرخ منوچهرآبادیدریافت
مدت زمان: 28 ثانیه 

  • شاهرخ منوچهرآبادیدریافت
مدت زمان: 29 ثانیه 

  • شاهرخ منوچهرآبادیدریافت
مدت زمان: 3 دقیقه 36 ثانیه
  • شاهرخ منوچهرآبادیدریافت
مدت زمان: 2 دقیقه 42 ثانیه
  • شاهرخ منوچهرآبادی