صفر و یک

سایتی درباره تازه های اینترنت و تکنولوِژی و ریاضی و ...

صفر و یک

سایتی درباره تازه های اینترنت و تکنولوِژی و ریاضی و ...

۷۳ مطلب در خرداد ۱۳۹۱ ثبت شده است

 دانشمندان می‌گویند فقط انسان‌ها از خنده برای تمسخر استفاده می‌کنند!!!!

  • شاهرخ منوچهرآبادی

بدون شرح!!!

۳۱
خرداد
  • شاهرخ منوچهرآبادی

بدون شرح!!!

۳۱
خرداد
  • شاهرخ منوچهرآبادی

بدون شرح!!!

۳۱
خرداد
  • شاهرخ منوچهرآبادی
  • شاهرخ منوچهرآبادی
 سازمان محیط زیست ایران در اقدامی سئوال برانگیز دو رأس آهو را به ولیعهد قطر پیشکش کرده است.!!!
  • شاهرخ منوچهرآبادی

جنس چینی !!!

۲۸
خرداد
  • شاهرخ منوچهرآبادی

رسم ازدواج !!!!

۲۸
خرداد
  • شاهرخ منوچهرآبادی

بدون شرح!!!

۲۸
خرداد
  • شاهرخ منوچهرآبادی
بعضی از مورچه ها به صورت کلونی وارد عمل شده و آنقدر از این شهد می خورند تا شکم شان باد کند و تا مرزترکیدن برسد.
افق نیوز:بعد از باران، معمولا شهد زیادی در گل ها پدید می آید که فراتر از نیازشان است. همین غذا در شرایط سخت می تواند بسیار حیاتی باشد پس بعضی از مورچه ها به صورت کلونی وارد عمل شده و آنقدر از این شهد می خورند تا شکم شان باد کند و تا مرزترکیدن برسد.

  • شاهرخ منوچهرآبادی